21080 60632, 6971 508477 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 24/7

Θερμογραφία

Θερμογραφικός Έλεγχος

Η θερμογραφική απεικόνιση αξιοποιεί το φάσμα της υπέρυθρης ακτινοβολίας του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και με την χρήση θερμοκάμερας υπερύθρων μας επιτρέπει να καταγράψουμε την εκπεμπόμενη θερμότητα οποιουδήποτε σώματος. Η εκπεμπόμενη θερμότητα ενός σώματος είναι σε άμεση σχέση με την θερμοκρασία του και από την παρατήρηση των διαφόρων θερμοκρασιών μπορούμε να διαπιστώσουμε την ύπαρξη ή μη πιθανών δυσλειτουργιών και κατ’ επέκταση προβλημάτων.

Είναι από τις πλέον σύγχρονες μεθόδους πρόληψης και αποκατάστασης δυσλειτουργίας σε ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, αλλά και έλεγχο απωλειών θερμότητας σε κτήρια.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της θερμογραφίας είναι ότι ο έλεγχος γίνεται από απόσταση από το ελεγχόμενο αντικείμενο και δεν το επηρεάζει, ούτε το αλλοιώνει, ούτε το καταστρέφει, ενώ και ο επιθεωρητής – θερμογράφος βρίσκεται σε απόσταση ασφαλείας.

Ένα άλλο πλεονέκτημα της θερμογραφίας είναι ότι μετατρέπει την εκπεμπόμενη θερμότητα των σωμάτων σε εικόνα, αντιστοιχίζοντας τα διαφορετικά επίπεδα εκπομπής με διαφορετικά χρώματα απεικόνισης, ως εκ τούτου γίνεται πιο αποτελεσματική η αναγνώριση του πιθανού προβλήματος εκ μέρους του θερμογράφου χρησιμοποιώντας όμως και το κατάλληλο λογισμικό επεξεργασίας.

 Θερμογραφικός Έλεγχος Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

  • Θερμογραφικός έλεγχος υποσταθμών Μέσης Τάσης
  • Θερμογραφικός έλεγχος ηλεκτρολογικών πινάκων
  • Θερμογραφικός έλεγχος ηλεκτρολογικών και υδραυλικών δικτύων
  • Θερμογραφικός έλεγχος μηχανολογικού εξοπλισμού (κινητήρες, αντλίες κλπ)

 Θερμογραφικός Έλεγχος Κτηρίου

  • Εντοπισμός υγρασίας
  • Θερμογραφικός έλεγχος μονώσεων (πλάκας, κελύφους, κτλ)
  • Εντοπισμός απωλειών θέρμανσης – ψύξης
  • Εισροή υδάτων σε δώμα ή τοίχο
  • Θερμογραφικός έλεγχος υδραυλικών διαρροών
  • Εντοπισμός εγκιβωτισμένων σωληνώσεων και καλωδιώσεων