21080 60632, 6971 508477 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 24/7

Πολιτική Ποιότητας

Δεσμευόμαστε για την αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών στους πελάτες μας και την απόλυτη ικανοποίηση τους, μέσα από ένα οργανωτικό περιβάλλον που στοχεύει στη συνεχή βελτίωση.

Αντιμετωπίζουμε όλους τους πελάτες μας με την ίδια λογική, θεωρώντας ότι όλοι έχουν υψηλές απαιτήσεις ποιότητας που πρέπει να ικανοποιούνται.

Στα πλαίσια της Πολιτικής Ποιότητας, καθορίζουμε συγκεκριμένους βασικούς στόχους ποιότητας που ανασκοπούνται κατά τακτά διαστήματα και που αποβλέπουν στην: 

  • Βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προς τους πελάτες υπηρεσιών
  • Βελτίωση της ταχύτητας εξυπηρέτησης των πελατών
  • Μείωση των προβλημάτων
  • Μείωση των παραπόνων πελατών και βελτίωση της ικανοποίησής τους
  • Επιβεβαίωση ότι οι διεργασίες μας λειτουργούν αποτελεσματικά

Διαθέτουμε όλα τα απαιτούμενα μέσα (εξοπλισμό, υλικά, εκπαίδευση) για την επίτευξη των στόχων ποιότητας και κύριο μέλημα είναι η εξασφάλιση τεχνολογίας αιχμής και κατάλληλης υποδομής για την υποστήριξη των έργων που αναλαμβάνουμε.

Επιδιώκουμε τήρηση των προθεσμιών που έχουν τεθεί και την ικανοποίηση των στόχων του πελάτη εντός των προδιαγεγραμμένων χρονικών ορίων.

1η Έκδοση

1 Ιουλίου 2020