21080 60632, 6971 508477 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 24/7

Υπηρεσίες

  1. Αρχική Σελίδα
  2. /
  3. Υπηρεσίες

Επαγγελματική – Βιομηχανική Ασφάλεια

Τεχνικός Ασφάλειας Επιχειρήσεων

• Ναυπηγοεπισκευαστικές εγκαταστάσεις, Πλοία
• Βιοτεχνίες, Βιομηχανίες
• Τεχνικά – Η/Μ Έργα
• Διοικητικές υπηρεσίες, Εστίαση

Μετρήσεις Βλαπτικών Παραγόντων

Μηχανικός Επίβλεψης Λειτουργίας και Συντήρησης

Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας

Σύνταξη ΣΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας)

Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου

Μελέτη Πυρασφάλειας – Έκδοση Πιστοποιητικού

Μελέτη ΑΤΕΧ (ATmosphere EXplosible)

Μελέτη Ασφάλειας SEVESO

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Τεχνικός Φάκελος Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων

Τεχνικός Φάκελος και Σήμανση CE

Επιθεώρηση Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Πιστοποίηση Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης | ΕΛΟΤ HD 384

Θερμογραφία – Θερμογραφικός Έλεγχος

Ενεργειακός Επιθεωρητής – Ελεγκτής

Έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού

Ενεργειακή Επιθεώρηση Συστημάτων Θέρμανσης & Κλιματισμού

Ενεργειακός Έλεγχος Επιχειρήσεων

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων

Μελέτη & Αδειοδότηση Εγκαταστάσεων / Επιχειρήσεων

Πρατήρια Καυσίμων

Συνεργεία Αυτοκινήτων και Φορτηγά Οχήματα

Πλυντήρια – Λιπαντήρια Οχημάτων

Στεγασμένοι και Υπαίθριοι Σταθμοί Οχημάτων

Εργαστήρια – Βιοτεχνίες – Βιομηχανίες – Αποθήκες

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα/Μελέτες

Πυροπροστασίας – Μόνιμου Υδροδοτικού Δικτύου

Εγκαταστάσεων Υγραερίου – Φυσικού Αερίου

Συστημάτων Ανίχνευσης Μονοξειδίου του Άνθρακα (CO)

Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων – Υποσταθμών Μέσης Τάσης

Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ανελκυστήρων – Ανυψωτικών Συστημάτων

Κλιματισμού – Ψύξης – Θέρμανσης

Συστημάτων Απαγωγής – Ποσαγωγής Αέρα

Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Εξειδικευμένων Συστημάτων – Καλούπια Μορφής

Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Διαχείριση Συστημάτων ISO

ISO 9001 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 14001 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

OHSAS 18001 | ISO 45001 – Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

ISO 22000 – Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Εκπαίδευση Προσωπικού

Πυρασφάλεια – Πυροπροστασία

Προστασία από Εκρήξεις (ΑΤΕΧ)

Ασφαλής Διαχείριση Χημικών Ουσιών

Ασφάλεια κατά τις ηλεκτρολογικές εργασίες

LOCK-OUT / TAG-OUT

Χρήση Περονοφόρου-Παλετοφόρου

Ασφαλής εργασία σε ύψος

Ασφάλεια και Υγιεινή τροφίμων