21080 60632, 6971 508477 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 24/7

ISO – HACCP

Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Διαχείριση Συστημάτων ISO

ISO 9001 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Ενημερωθείτε ΕΔΩ


Το ISO 9001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας και αφορά σε όλες τις κατηγορίες των εταιρειών, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος και το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία.


Τo ISO 9001 περιγράφει ένα μοντέλο διοίκησης που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ένας Οργανισμός, με στόχο πάντα την ικανοποίηση του πελάτη.

OHSAS 18001 | ISO 45001 – Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

Ενημερωθείτε ΕΔΩ


Το πρότυπο ISO 45001:2018 είναι το νέο διεθνές πρότυπο για την Υγεία και Ασφάλεια στον Χώρο Εργασίας, το οποίο αντικαθιστά το πρότυπο OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801 και μπορεί να εφαρμοστεί από όλες τις κατηγορίες των οργανισμών ανεξάρτητα από το αντικείμενο τους, το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχουν.


Εστιάζει στον αποτελεσματικό έλεγχο όλων των επαγγελματικών κινδύνων που αφορούν τόσο τους εργαζόμενους σε μία επιχείρηση όσο και τους επισκέπτες και γενικά το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, καθώς και στην επίτευξη βελτιώσεων στις συνολικές επιδόσεις υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

ISO 22000 – Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Ενημερωθείτε ΕΔΩ


Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 είναι ένα διεθνώς εφαρμοζόμενο πρότυπο, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων.


Το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 μπορεί να εφαρμοστεί από οποιονδήποτε οργανισμό εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα στην αλυσίδα τροφίμων, είτε πρόκειται για οργανισμό που παράγει, επεξεργάζεται ή διαθέτει τρόφιμα ή ζωοτροφές, είτε πρόκειται για οργανισμό που παράγει υλικά ή εξοπλισμό που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα ή παρέχει υπηρεσίες σε επιχειρήσεις τροφίμων.

ISO 14001 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Ενημερωθείτε ΕΔΩ


Το ISO 14001 ωθεί τους οργανισμούς να προλαμβάνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας τους, δεσμεύοντας τους για την πρόληψη της ρύπανσης, την τήρηση της νομοθεσίας και τις συνεχείς βελτιώσεις.


Το ISO 14001:2015 δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην προληπτική βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και ενσωματώνει την περιβαλλοντική διαχείριση στα στρατηγικά σχέδια του εκάστοτε οργανισμού, ανεξαρτήτως τομέα δραστηριοτήτων και μεγέθους.