21080 60632, 6971 508477 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 24/7

ISO 45001

ISO 45001 - Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

Το ISO 45001:2018 είναι ένα από τα αναθεωρημένα συστήματα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία το οποίο παρέχει ένα πλαίσιο για τους οργανισμούς σχετικά με τη βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων, τη μείωση των κινδύνων στο χώρο εργασίας και τη δημιουργία καλύτερων και ασφαλέστερων συνθηκών εργασίας παγκοσμίως.

Αυτό το νέο πρότυπο ισχύει για κάθε οργανισμό ανεξάρτητα από το μέγεθος, την δραστηριότητα και τη φύση του.

Ένα σύστημα διαχείρισης βασισμένο στο ISO 45001 θα επιτρέψει σε έναν οργανισμό να βελτιώσει την απόδοση του στους τομείς των εργασιακών κινδύνων και της εργασιακής ασφάλειας:

 • Θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί μια πολιτική εργασιακών κινδύνων και εργασιακής ασφάλειας καθώς και θα δημιουργηθούν οι σχετικοί στόχοι.
 • Θα υπάρξει καθιέρωση συστηματικών διαδικασιών που εξετάζουν το “πλαίσιο” των εργασιακών κινδύνων και οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τους κινδύνους, τις δυνατότητες βελτίωσης, καθώς και νομικές και άλλες απαιτήσεις.
 • Θα υπάρξει προσδιορισμός των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του οργανισμού, επιδιώκοντας την εξάλειψή τους ή τη διενέργεια ελέγχων για την ελαχιστοποίηση των πιθανών επιπτώσεών τους.
 • Θα βοηθήσει στη δημιουργία επιχειρησιακών ελέγχων για τη διαχείριση των εργασιακών κινδύνων και των νομικών και λοιπών απαιτήσεων.
 • Θα υπάρξει αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τους εργασιακούς κινδύνους.
 • Ο οργανισμός, αξιολογώντας τις επιδόσεις του συστήματος και επιδιώκοντας να το βελτιώσει, θα προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες βελτιώσεων.
 • Ο οργανισμός θα εξασφαλίσει την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων σε θέματα εργασιακής ασφάλειας.

Σε συνδυασμό, τα μέτρα αυτά θα διασφαλίσουν ότι η φήμη ενός οργανισμού ως ασφαλούς χώρου εργασίας θα προωθηθεί και μπορεί να έχει πιο άμεσα οφέλη, όπως:

 • Βελτίωση της ικανότητάς του να ανταποκρίνεται σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης.
 • Μείωση του συνολικού κόστους των συμβάντων.
 • Μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας και των δαπανών διακοπής λειτουργίας.
 • Μείωση του κόστους των ασφαλίστρων.
 • Μείωση στα ποσοστά απουσιών των εργαζομένων.
 • Αναγνώριση της απόκτησης ενός διεθνούς κριτηρίου αναφοράς.