21080 60632, 6971 508477 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 24/7

Ηλεκτρομηχανολογικά

 1. Αρχική Σελίδα
 2. /
 3. Υπηρεσίες
 4. /
 5. Ηλεκτρομηχανολογικά

Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα/Μελέτες

Πυροπροστασίας – Μόνιμου Υδροδοτικού Δικτύου

Ενημερωθείτε ΕΔΩ


Εκπόνηση Μελέτης Πυρασφάλειας – Μόνιμου Υδροδοτικού Δικτύου. Εκπόνηση Μελέτης Ενεργητικής και Παθητικής Πυροποστασίας. Έκδοση Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας

Εγκαταστάσεων Υγραερίου – Φυσικού Αερίου

Ενημερωθείτε ΕΔΩ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ


Εγκαταστάσεις υγραερίου των κατηγοριών Ι, ΙΙ και  ΙΙΙ Μελέτη εγκατάστασης υγραερίου και έγκριση αυτής. Σε περίπτωση νέας εγκατάστασης ή μεταβολών (τροποποιήσεις – επεκτάσεις) σε υπάρχουσα εγκατάσταση ο καταναλωτής υποχρεώνεται να υποβάλει προς έγκριση σχετική μελέτη. Η μελέτη θα περιλαμβάνει:

Τεχνική περιγραφή η οποία θα αναφέρει:

 1. Τους κανονισμούς και τεχνικές οδηγίες που λύφθηκαν υπόψη κατά την σύνταξη της μελέτης.
 2. Τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν με τις αντίστοιχες προδιαγραφές τους.
 3. Τους τρόπους σύνδεση , εγκατάσταση, δοκιμής κλπ. των σωληνώσεων.
 4. Τους τρόπους προσαγωγής και απαγωγής αέρα και απαγωγής καυσαερίων.

Τεύχος υπολογισμού.

Πλήρες τεύχος υπολογισμών το οποίο περιλαμβάνει βασικά τη διαστασιολόγηση του δικτύου σωληνώσεων (υπολογισμοί πτώσης πίεσης), των συστημάτων προσαγωγής και απαγωγής αέρα, των συστημάτων απαγωγής καυσαερίων των ρυθμιστών πίεσης και των ασφαλιστικών.

Σχέδια κατασκευής:

Α. Σχέδια κατόψεων στην κλίμακα των αρχιτεκτονικών σχεδίων στα οποία θα φαίνετε ανά ιδιοκτησία η όδευση των σωληνώσεων, η διατομή και το είδος του υλικού των  σωληνώσεων, η θέση των αποφρακτικών διατάξεων, η θέση των μετρητών (αν προβλέπονται ), οι θέσεις των ρυθμιστών πίεσης και των ασφαλιστικών, οι θέσεις, το είδος και η ισχύς των συσκευών υγραερίου, καθώς και οι θέσεις και οι διαστάσεις των συστημάτων προσαγωγής και απαγωγής αέρα και των συστημάτων απαγωγής καυσαερίων.

Β. Τοπογραφικό διάγραμμα με τη θέση και τις σχετικές αποστάσεις των δεξαμενών υγραερίου. Τα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας τα οποία προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό εντάσσονται στην μελέτη πυροπροστασίας και υποβάλλονται μόνο στην πυροσβεστική υπηρεσία για την έγκριση της μελέτης πυροπροστασίας, όπου αυτή απαιτείται.

Το φυσικό αέριο είναι ένα καύσιμο μίγμα αερίων υδρογονανθράκων. Η σύσταση του φυσικού αερίου μπορεί να ποικίλει, αλλά, σε κάθε περίπτωση, το κυριότερο συστατικό του είναι το μεθάνιο, ενώ μπορεί επίσης να περιέχει αιθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο και πεντάνιο.

Στο φυσικό αέριο προστίθεται μία χημική ουσία που περιέχει θείο, η μερκαπτάνη, για να καταστήσει ευκολότερη την ανίχνευσή του σε περίπτωση διαρροής. Η μερκαπτάνη έχει πολύ χαρακτηριστική οσμή, αντίστοιχη αυτής των σάπιων αυγών.

Σε χώρους που υπάρχουν συσκευές κατανάλωσης φυσικού αερίου, όπως και σε υπόγειους χώρους (χωρίς μηχανικό εξαερισμό) και σε εγκαταστάσεις με αυξημένη επικινδυνότητα που χρησιμοποιούν φυ­σικό αέριο, επιβάλλεται η λήψη επιπρόσθετων μέτρων ασφαλείας.

Τέτοια μέτρα είναι:

 • η εγκατάσταση συστήματος αυτόματου ελέγχου στεγανότητας (τουλάχιστον δύο αυτόματες βαλβί­δες και δύο έλεγχοι ανά ημέρα) για τον έλεγχο του δικτύου εντός των χώρων που βρίσκονται οι δι­ατάξεις κατανάλωσης του φυσικού αερίου,
 • η εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης διαρροής φυσικού αερίου με αυτοματισμούς διακοπής της παροχής και με σύστημα ειδοποίησης,
 • η εγκατάσταση τεχνητού εξαερισμού, ο οποίος καταλήγει στο εξωτερικό περιβάλλον.

Επίσης, για την ανίχνευση πιθανής διαρ­ροής φυσικού αερίου (π.χ. έλεγχος στεγανό­τητας), πολλές φορές επιβάλλεται η χρήση φορητών ή μόνιμα εγκατεστημένων συστη­μάτων ανίχνευσης εκρηκτικού μίγματος φυ­σικού αερίου – ατμοσφαιρικού αέρα.

Ένα μόνιμο σύστημα ανίχνευσης αποτε­λείται από τον ανιχνευτή ή τους ανιχνευτές εκρηκτικού μίγματος, τον πίνακα ελέγχου, στον οποίο συνδέονται οι ανιχνευτές και τα ακουστικά ή/και οπτικά μέσα ειδοποίησης.

Συστημάτων Ανίχνευσης Μονοξειδίου του Άνθρακα (CO)

Coming soon ..

Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων – Υποσταθμών Μέσης Τάσης

Coming soon ..

Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενημερωθείτε ΕΔΩ

Ανελκυστήρων – Ανυψωτικών Συστημάτων

Ενημερωθείτε ΕΔΩ

Κλιματισμού – Ψύξης – Θέρμανσης

Ενημερωθείτε ΕΔΩ

Συστημάτων Απαγωγής – Ποσαγωγής Αέρα

Ενημερωθείτε ΕΔΩ

Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Ενημερωθείτε ΕΔΩ

Εξειδικευμένων Συστημάτων – Καλούπια Μορφής

Ενημερωθείτε ΕΔΩ