21080 60632, 6971 508477 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 24/7

Μετρήσεις Βλαπτικών Παραγόντων

  1. Αρχική Σελίδα
  2. /
  3. Υπηρεσίες
  4. /
  5. Επαγγελματική Ασφάλεια
  6. /
  7. Μετρήσεις Βλαπτικών Παραγόντων

Μετρήσεις Βλαπτικών Παραγόντων στο Εργασιακό Περιβάλλον

Η διερεύνηση των συνθηκών εργασίας απαιτεί, μεταξύ άλλων, τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των φυσικών, χημικών και άλλων βλαπτικών παραγόντων στους εργασιακούς χώρους.

Η διενέργεια μετρήσεων φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων εκτός από βασική εργοδοτική υποχρέωση σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010 (Άρθρο 37), αποτελεί ένα ουσιαστικό κριτήριο για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης των αντίστοιχων κινδύνων.

Η διενέργεια Μετρήσεων Φυσικών και Χημικών Παραγόντων αποτελεί νομοθετική υποχρέωση για εκείνη την επιχείρηση στην οποία οι εργαζόμενοι μπορεί να εκτίθενται σε κάποιον από τους εν λόγω παράγοντες, ή το επίπεδό του μπορεί να μην είναι το βέλτιστο για την εκτελούμενη εργασία.

Οι παράγοντες για τους οποίους διενεργούνται ειδικές μετρήσεις ώστε να διασφαλιστεί περιβάλλον υγείας της εργασίας διαχωρίζονται σε  φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς .

 Φυσικοί παράγοντες : Θόρυβος, Μικροκλίμα, Φωτισμός, Αερισμός, Δονήσεις, Εισπνεύσιμη και Αναπνεύσιμη σκόνη.

 Χημικοί παράγοντες : Aιωρούμενα σωματίδια, Αέριοι ρύποι, Διαλύτες, Σκόνη βαρέων μετάλλων, Πτητικές Οργανικές Ενώσεις και Ίνες αμιάντου.

 Βιολογικοί παράγοντες : Iοί, Μύκητες, Παράσιτα και Βακτήρια.

Για την διενέργεια ειδικών μετρήσεων χημικών και βιολογικών παραγόντων, συνεργαζόμαστε με  εργαστήριο  χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων πιστοποιημένο σύμφωνα με το ISO 17025.

Μέτρηση Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας

Οι γνωστότερες ιοντίζουσες ακτινοβολίες είναι οι  Ακτίνες Χ  που χρησιμοποιούνται ευρέως στην ιατρική, καθώς και οι  Ακτινοβολίες α, β, και γ  που εκπέμπονται από τους ασταθείς πυρήνες ατόμων.

 Ακτινοβολία α:  Σωματιδιακή ακτινοβολία που αποτελείται από δύο πρωτόνια και δύο νετρόνια. Έχει μικρή διεισδυτικότητα και μπορεί να αποκοπεί από ένα φύλλο χαρτί. Είναι δύσκολα ανιχνεύσιμη και αποτελεί σημαντικό κίνδυνο εσωτερικής έκθεσης.

 Ακτινοβολία β:  Σωματιδιακή ακτινοβολία που αποτελείται από αρνητικά φορτισμένα ηλεκτρόνια ή θετικά φορτισμένα ποζιτρόνια. Είναι πιο διεισδυτική από την ακτινοβολία α, αλλά μπορεί να αποκοπεί από φύλλα πλαστικού ή λεπτά μεταλλικά φύλλα. Αποτελεί κίνδυνο εξωτερικής έκθεσης ματιών και δέρματος και κίνδυνο εσωτερικής έκθεσης. Ο βαθμός ανίχνευσης εξαρτάται από την ενέργεια των β σωματιδίων.

 Ακτινοβολία Χ ή γ:  Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ενέργειας ικανής να προκαλέσει ιοντισμό. Για θωράκιση χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί χάλυβας, μόλυβδος ή σκυρόδεμα (ή ένας συνδυασμός). Είναι πολύ πιο διεισδυτική από την β ακτινοβολία και αποτελεί κίνδυνο εξωτερικής και εσωτερικής έκθεσης. Μπορεί να ανιχνευθεί ευκολότερα από την ακτινοβολία α και β.