21080 60632, 6971 508477 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 24/7

Επαγγελματική Ασφάλεια

 1. Αρχική Σελίδα
 2. /
 3. Υπηρεσίες
 4. /
 5. Επαγγελματική Ασφάλεια

Επαγγελματική – Βιομηχανική Ασφάλεια

Τεχνικός Ασφάλειας Επιχειρήσεων

Ενημερωθείτε ΕΔΩ


• Ναυπηγοεπισκευαστικές εγκαταστάσεις, Πλοία
• Βιοτεχνίες, Βιομηχανίες
• Τεχνικά – Η/Μ Έργα
• Διοικητικές υπηρεσίες, Εστίαση


Η υποχρέωση λήψης μέτρων για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των εργαζομένων νομοθετείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1911 (νόμος ΓΠΛΔ). Το 1920 κωδικοποιούνται οι διατάξεις “Περί υγιεινής και ασφάλειας των εργατών ” (Β.Δ. 25-8-20). Σύμφωνα με το άρθρο 1 του νομοθετήματος αυτού:

“Οι βιομήχανοι, βιοτέχνες, έμποροι και παντός είδους επιχειρηματίες και εργοδότες ή διευθυντές ή διαχειριστές εταιρικών επιχειρήσεων, ναυπηγείων, χημικών εργαστηρίων, αποθηκών, εργασιών φορτώσεως και εκφορτώσεως, υπαιθρίων εργασιών κατασκευής και επισκευής οιωνδήποτε έργων, θεάτρων και εγκαταστάσεων παντός είδους δημοσίων θεαμάτων, γραφείων δημοσίων και ιδιωτικών, υποχρεούνται να διευθετούν και διατηρούν τα εργοστάσια, εργαστήρια και καταστήματα αυτών, ως και τα εν αυτοίς μηχανήματα, εργαλεία και εξαρτήματα αυτών, εις τρόπον εξασφαλίζοντα τους παρ’ αυτοίς εργαζομένους και τους περιοίκους κατά κινδύνου ζωής, της υγείας και της σωματικής ακεραιότητος …”.

Στο άρθρο 6 του παραπάνω νόμου δίνεται η δυνατότητα έκδοσης Προεδρικών Διαταγμάτων που θα ρυθμίζουν ειδικότερα θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Με βάση το άρθρο αυτό εκδόθηκε μια σειρά Διαταγμάτων μέχρι το 1985. Οι διατάξεις αυτές αναφέρονται σε ορισμένα είδη εργασιών, σε κατηγορίες εργασιακών χώρων ή χρησιμοποιουμένων ουσιών.

Ο Νόμος 1568/85 που έθεσε σε εφαρμογή το θεσμό του Τεχνικού Ασφάλειας, στο άρθρο 35 καθορίζει ποινικές κυρώσεις στον εργοδότη, κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγωγέα ή προμηθευτή όταν, από πρόθεση παραβαίνει τις διατάξεις του, ενώ στο άρθρο 33 καθορίζει, ανεξάρτητα από τις προηγούμενες, διοικητικές ποινές όπως το πρόστιμο και τη διακοπή παραγωγικών διαδικασιών της επιχείρησης.

Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων Νόμος 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α` 2.6.2010)

Μετρήσεις Βλαπτικών Παραγόντων

Ενημερωθείτε ΕΔΩ


Μετρήσεις με σύγχρονο και διακριβωμένο εργαστηριακό εξοπλισμό


• Μετρήσεις θερμοκρασίας, φωτισμού και μικροκλίματος (WBGT)

• Ειδικές Μετρήσεις (δονήσεις, αερισμός, ακτινοβολίες)

• Μετρήσεις και χαρτογράφηση ηχοστάθμης θορύβου

• Θερμική Αποτύπωση και Καταπόνηση

• Μετρήσεις αδρανούς και ινογόνου σκόνης

• Μετρήσεις γείωσης

Μηχανικός Επίβλεψης Λειτουργίας και Συντήρησης

Επιβλέπων Μηχανικός σε Βιοτεχνίες, Βιομηχανίες


Σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας Β.Δ 16-3-50, Β.Δ 24-11-53, Π.Δ 902/75, Υ.Α 483/35/Φ.15 / ΦΕΚ 158 Β’/2012 περί καθορισμού τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143), είναι Υποχρεωτική η παροχή υπηρεσιών Μηχανικού Επίβλεψης, Λειτουργίας και Συντήρησης για τις δραστηριότητες με εγκατεστημένη ισχύ που υπερβαίνει τα 59 KW (80HP).

Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

Ενημερωθείτε ΕΔΩ


Αφορά επιχειρήσεις με δραστηριότητες που περιλαμβάνουν οδική ή σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, ή ενέργειες φορτοεκφόρτωσης που συνδέονται με τις εν λόγω μεταφορές.

Oργάνωση, έλεγχος των διαδικασιών της επιχείρησης και υποβολή παραδοτέων ως προς την οδική ή/και σιδηροδρομική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων.

Παρέχουμε υπηρεσίες συμβούλου ασφαλούς μεταφοράς των κάτωθι κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων :

Κλάση 1 Εκρηκτικές ουσίες και είδη
Κλάση 2 Αέρια
Κλάση 3 Εύφλεκτα υγρά
Κλάση 4.1 Εύφλεκτα στερεά, αυτενεργείς ουσίες και στερεά απευαισθη-τοποιημένα εκρηκτικά
Κλάση 4.2 Ουσίες με πιθανότητα αυτόματης καύσης
Κλάση 4.3 Ουσίες που σε επαφή με νερό αποβάλλουν εύφλεκτα αέρια
Κλάση 5.1 Οξειδωτικές ουσίες
Κλάση 5.2 Οργανικά υπεροξείδια
Κλάση 6.1 Τοξικές ουσίες
Κλάση 6.2 Μολυσματικές ουσίες
Κλάση 7 Ραδιενεργές ουσίες
Κλάση 8 Διαβρωτικές ουσίες
Κλάση 9 Διάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη

Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας

Ενημερωθείτε ΕΔΩ


Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας σε Τεχνικά Έργα


Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Π.Δ. 305/96), απαιτείται στα εργοτάξια, όπου είναι ή προβλέπεται να είναι παρόντα πολλά συνεργεία. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ανάδοχος του έργου ή αν δεν υπάρχει τότε ο κύριος του έργου υποχρεούται να ορίσει έναν ή περισσότερους συντονιστές σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου, καθώς επίσης και έναν ή περισσότερους συντονιστές σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου.

Φροντίζει για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των συντελεστών του έργου, με σκοπό την ενσωμάτωση των Γενικών Αρχών Πρόληψης των Ατυχημάτων σε όλες τις φάσεις του έργου, δηλαδή την μελέτη, την κατασκευή και την χρήση του.

Σύνταξη ΣΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας)

Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) αποτελεί ειδική μελέτη σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας εργοταξίων. Περιλαμβάνει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο συγκεκριμένο έργο, καθώς και κάθε άλλη προδιαγραφή που πρέπει να εφαρμόζεται στο εργοτάξιο, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και να αποφευχθούν τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες.

Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου

Ενημερωθείτε ΕΔΩ


Η Μελέτη Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ) μιας επιχείρησης έρχεται να καλύψει την νομική υποχρέωση της επιχείρησης βάσει του ΚΏΔΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ A’ 84/2.6.2010) και περιλαμβάνει τον εντοπισμό των κινδύνων για την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού, την ιεράρχησή τους και την διατύπωση προτάσεων μείωσής τους.


Σύμφωνα με τις νομοθετικές απαιτήσεις του Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) είναι σαφής η υποχρέωση των εργοδοτών για τη σύνταξη γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου. Ο πρόσφατος αυτός νόμος επικαιροποιεί και κωδικοποιεί την Νομοθεσία για την Ασφάλεια στους χώρους εργασίας σε συνέχεια του Π.Δ. 17/96 που είχε θεσμοθετηθεί παλιότερα για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί της ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων σε συμμόρφωση με τις 89/391 /ΕΟΚ της 12ης Ιουνίου 1991 “Σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία” και 91/383/ΕΟΚ της 25ης Ιουνίου 1991 “Για τη συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σχέση πρόσκαιρης εργασίας”.

Ειδικότερα, ο Ν. 3850/10 έχει σαν αντικείμενο την εφαρμογή μέτρων για την προαγωγή της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία. Προς το σκοπό αυτό, περιέχει γενικές αρχές σχετικά με την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και την προστασία της ασφάλειας και της υγείας, την εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, την ενημέρωση, τη διαβούλευση, την ισόρροπη συμμετοχή, την κατάρτιση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, καθώς και τους κανόνες για την εφαρμογή των γενικών αυτών αρχών. Η εφαρμογή του νόμου είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα (βιομηχανικές, γεωργικές, εμπορικές, διοικητικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές δραστηριότητες, δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, αναψυχής, κλπ).

Μελέτη Πυρασφάλειας – Έκδοση Πιστοποιητικού

Ενημερωθείτε ΕΔΩ


Εκπόνηση Μελέτης Πυρασφάλειας – Μόνιμου Υδροδοτικού Δικτύου. Εκπόνηση Μελέτης Ενεργητικής και Παθητικής Πυροποστασίας. Έκδοση Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας

Μελέτη ΑΤΕΧ (ATmosphere EXplosible)

Με βάση τις οδηγίες ΑΤΕΧ (Atmosphere Explosive), τα εναρμονισμένα με αυτές ευρωπαϊκά πρότυπα και την κείμενη ελληνική νομοθεσία, στον τομέα της προστασίας από εκρήξεις, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να λαμβάνουν μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος.


Οι κοινοτικές οδηγίες που διέπουν την προστασία από εκρήξεις είναι οι 94/9/ΕΚ και 99/92/ΕΚ, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην Ελληνική νομοθεσία με την Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ Β17181/2964/1996 και το Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ. 42/2003 αντίστοιχα, και τέθηκαν και οι δυο σε εφαρμογή μετά την 30η Ιουνίου του 2003.

Η οδηγία 99/92/ΕΚ ΑΤΕΧ 137 σε αντίθεση με την πρώτη οδηγία, δεν απευθύνεται σε κατασκευαστές εξοπλισμού αλλά στους χρήστες αυτού, οι οποίοι πρέπει να εξασφαλίζουν την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων που είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες. Η συγκεκριμένη οδηγία είναι η βασικότερη εκ των δύο και απαιτεί μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του κινδύνου από εκρήξιμες ατμόσφαιρες σε εγκαταστάσεις και χώρους εργασίας.

Η οδηγία ΑΤΕΧ 137 καθορίζει τις υποχρεώσεις των εργοδοτών για την εξασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων λαμβάνοντας τα ανάλογα τεχνικά ή/και οργανωτικά μέτρα προστασίας από εκρήξεις, κατά σειρά προτεραιτότητας, σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές :

 • Πρόληψη της δημιουργίας εκρηκτικών ατμοσφαιρών, ή όταν η φύση της δραστηριότητας δεν το επιτρέπει
 • Αποφυγή της ανάφλεξης εκρηκτικών ατμοσφαιρών
 • Μετριασμό των επιβλαβών συνεπειών της έκρηξης.

Πρόκειται για την ανάγκη μιας συνολικής αντιμετώπισης των κινδύνων έκρηξης σε μια επιχείρηση με τις υποχρεώσεις του εργοδότη να αποτελούν βασική αρχή για την πολιτική πρόληψης και προστασίας.

Μελέτη Ασφάλειας SEVESO

Η Κοινοποίηση και Μελέτη Ασφαλείας – Νομοθεσία SEVESO – αφορά σε κανόνες, μέτρα και όρους για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών σε εγκαταστάσεις.

Η Κοινοτική Οδηγία SEVESO αφορά τα θέματα ασφάλειας των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και τα Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης (ΒΑΜΕ). Αποτελεί το βασικό εργαλείο για τον προσδιορισμό του κινδύνου ΒΑΜΕ και την εκτίμηση των επιπτώσεων αυτών στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Οι βιομηχανίες ανάλογα με την δραστηριότητα που ασκούν κατατάσσονται βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στην κείμενη νομοθεσίας ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (Β΄2471) σε περιβαλλοντική κατηγορία. Οι κατηγορίες που κατατάσσονται είναι τρείς. Η κατηγορία Α1 η κατηγορία Α2 και η κατηγορία Β. Επίσης σύμφωνα με την παραπάνω υπάρχουν και βιομηχανίες που εξαιρούνται από όλα τις προαναφερόμενες κατηγορίες.


Βασικός Στόχος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της αντίστοιχης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) είναι η εξασφάλιση, μέσα από την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, της βέλτιστης διαχείρισης και προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος από την δημιουργία ενός συγκεκριμένου έργου/δραστηριότητας. Ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορίζεται από την νομοθεσία. Η διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αρχικά θεσμοθετήθηκε σε επίπεδο Ευρωπαικής Ένωσης, με την Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, η οδηγία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με την έκδοση της ΚΥΑ 69269/90.

Τεχνικός Φάκελος Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων

Η διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων περιλαμβάνει την εφαρμογή μιας σειράς μέτρων, η οποία ξεκινάει από το στάδιο παραγωγής τους και φτάνει έως την ασφαλή διάθεσή τους. Ενδιάμεσα, βρίσκονται στάδια εκ των οποίων τα κυριότερα είναι η ανακύκλωση τους, η ασφαλής αποθήκευση και μεταφορά τους και φυσικά η κατάλληλη επεξεργασία τους. Απώτερος στόχων όλων είναι η μείωση της ποσότητας, αλλά και της επικινδυνότητας τους και η διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας και της ποιότητας του περιβάλλοντος.


Το 2000 εκδόθηκε ο Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ) (Απόφαση 2000/532/ΕΚ), ο οποίος έχει ήδη επικαιροποιηθεί αρκετές φορές (Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ, 2001/573/ΕΚ και 2014/955/ΕΕ) και συμπεριλαμβάνει με ειδικό αστερίσκο συγκεκριμένα απόβλητα, που θεωρούνται επικίνδυνα.

Τεχνικός Φάκελος και Σήμανση CE

Ο τεχνικός φάκελος παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία ενός προϊόντος και πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να αποδειχθεί ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις.

Ο τεχνικός φάκελος είναι απαραίτητος για να αποδείξετε ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και, ως εκ τούτου, για να δικαιολογήσετε και να υποστηρίξετε τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ. Χρειάζεστε αυτόν τον φάκελο για την τοποθέτηση της σήμανσης CE στο προϊόν

Επιθεώρηση Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Επιθεώρηση Ανελκυστήρων, Μηχανήματων Έργου κλπ


Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Σύμφωνα με τον σχετικό Κανονισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Ανυψωτικών Μηχανημάτων, πρέπει από τον Φορέα Πιστοποίησης να πραγματοποιούνται οι κάτωθι έλεγχοι σε ανυψωτικά μηχανήματα:

 1. Αρχικός έλεγχος (Τύπος ΑΑ)

Ο αρχικός έλεγχος (τύπου ΑΑ) διενεργείται αμέσως μετά την εγκατάσταση του ανυψωτικού μηχανήματος (κατηγορία Υ1). Εναλλακτικά διενεργείται εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος μετά την έναρξη λειτουργίας του ανυψωτικού μηχανήματος (κατηγορίες Υ2, μέση και χαμηλή). Επίσης διενεργείται και σε ανυψωτικά μηχανήματα που έχουν υποστεί επανασυναρμολόγηση, μετατροπή ή σοβαρή επισκευή. Επισημαίνεται ότι αρχικός έλεγχος (Τύπος ΑΑ) διενεργείται σε ανυψωτικά μηχανήματα που εγκαταστάθηκαν και λειτούργησαν πρώτη φορά μετά τις 25.02.2004. Επίσης σε μηχανήματα που συναρμολογήθηκαν, μετατράπηκαν ή υπέστησαν σοβαρή επισκευή μετά τις 25.02.2004, ανεξαρτήτως ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης και λειτουργίας. Για ανυψωτικά μηχανήματα που κατασκευάστηκαν μετά το 1993, είναι απαραίτητη η ύπαρξη Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΚ και σήμανσης CE.

 1. Περιοδικός Έλεγχος Ανυψωτικών Μηχανημάτων (Τύπος Α ή Β)

Για τη διενέργεια του περιοδικού ελέγχου (Τύπος Α ή Β), πρέπει να έχει προηγηθεί αντίστοιχος αρχικός έλεγχος Τύπου ΑΑ. Ο πελάτης γνωστοποιεί στο φορέα τα προαπαιτούμενα για τον έλεγχο πιστοποιητικά. Ο φορέας ελέγχου δεν εκτελεί έλεγχο Τύπου Α ή Β, εάν δεν επιβεβαιώσει ότι έχει εκτελεστεί ο απαιτούμενος έλεγχος Τύπου ΑΑ. Σε περίπτωση που δεν έχει εκτελεστεί ποτέ αρχικός έλεγχος Τύπου ΑΑ και ανεξάρτητα από το εάν υπάρχουν προηγούμενα πιστοποιητικά Τύπου Α ή Β, υποχρεωτικά το μηχάνημα υποβάλλεται σε αρχικό έλεγχο. Κατόπιν εκδίδεται πιστοποιητικό Τύπου ΑΑ.

 1. Έκδοση Πιστοποιητικού

Για να εκδοθεί πιστοποιητικό ελέγχου, θα πρέπει να έχουν διεξαχθεί επιτυχώς όλοι οι έλεγχοι και μετρήσεις. Δηλαδή θα πρέπει στην αντίστοιχη έκθεση ελέγχου να υπάρχει η ένδειξη «ΑΠΟΔΕΚΤΌ» ή «ΑΠΟΔΕΚΤΌ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ» ή «ΜΗ ΕΦΑΡΜΌΣΙΜΟ», για όλα τα σημεία ελέγχου.

Πιστοποίηση Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης | ΕΛΟΤ 60364

Έλεγχος και Πιστοποίηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων


Βάσει του Άρθρου 5 της Απόφασης Αρ.Φ.7.5/1816/88/ Αρ.φύλλου 470/5-3-2004, που αφορά την αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.), με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, εν συνεχεία με το ΕΛΟΤ 60364:2020, και για την εξασφάλιση και τη διατήρηση της αξιοπιστίας και ασφάλειας των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, πρέπει να διενεργούνται αρχικός έλεγχος και επανέλεγχος, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και τη μεθοδολογία του νέου Προτύπου.