21080 60632, 6971 508477 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 24/7

Ενεργειακά

Ενεργειακός Επιθεωρητής – Ελεγκτής

Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Ενημερωθείτε ΕΔΩ


Έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού για Κατοικίες και Επαγγελματικούς Χώρους


Αναλαμβάνουμε, με οργάνωση και συνέπεια, την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για την κατοικία ή τον επαγγελματικό σας χώρο.

Η επιθεώρηση στο ακίνητο και η μελέτη διεξάγονται από πιστοποιημένο Ενεργειακό Επιθεωρητή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠ.Ε.Κ.Α.), με γνώμονα την τεχνική οδηγία “Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017“. Το ολοκληρωμένο ενεργειακό λογισμικό, που χρησιμοποιείται, βασίζεται στην σύγχρονη τεχνολογία BIM και είναι εγκεκριμένο από το ΥΠ.Ε.Κ.Α..

Ενεργειακή Επιθεώρηση Συστημάτων Θέρμανσης & Κλιματισμού

Ενεργειακή Επιθεώρηση Συστημάτων Θέρμανσης & Κλιματισμού σε Κατοικίες και Επαγγελματικούς Χώρους

Ενεργειακός Έλεγχος Επιχειρήσεων

Η διεξαγωγή Ενεργειακού Ελέγχου είναι υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις που: Απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζομένους ή, Απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους, αλλά ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.


Για την εφαρμογή των ανωτέρω κριτηρίων, ο κύκλος εργασιών και ο ισολογισμός λαμβάνονται από τις τελευταίες διαθέσιμες/δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του τελευταίου ετήσιου οικονομικού έτους, και για τον αριθμό των εργαζομένων ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Τίτλου Ι του Παραρτήματος της Σύστασης 2003/361/ΕΚ (ΕΕ L 124 της 20.05.2003) της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (6ης Μαΐου 2003), για το ίδιο Οικονομικό Έτος.

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων

Ενημερωθείτε ΕΔΩ


Εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων


Η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2002/91 εκ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης ∆εκεμβρίου 2002 για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτηρίων ρυθμίζεται με τους Νόμους 3661/2008 και 3851/2020 (άρθρο 10, παρ. 8), με την ΚΥΑ Δ6/Β/5825/2010 για τον Κανονισμό της Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ), με την ΥΑ17187/2010 και τις ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010, 20701-2/2010, 20701-3/2010, 20701-4/2010, με τις εγκυκλίους ΥΠ.Ε.Κ.Α. 1603/2010 και 2279/2010 και με το ΠΔ 100/2010.