21080 60632, 6971 508477 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 24/7

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση Προσωπικού

Πυρασφάλεια – Πυροπροστασία

Απευθύνεται σε όλους του εργαζομένους σε όλες τις επιχειρήσεις.

Η εκπαίδευση εστιάζει στην απόκτηση γνώσεων πυρασφάλειας και πρόληψης πυρκαγιάς. Η ομάδα πυρασφάλειας της επιχείρησης ενημερώνεται για τα καθήκοντα της και εκπαιδεύεται πρακτικά στο πεδίο.

Σχετική Νομοθεσία Πυροσβεστική Διάταξη 14/2014 – ΦΕΚ 2434/Β/12-9-2014


 

Προστασία από Εκρήξεις (ATEX)

Απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων με την αντίστοιχη επικινδυνότητα.

Η εκπαίδευση εστιάζει στην αποτελεσματική προστασία από εκρήξεις με εφαρμογή τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Αναλύεται η μελέτη εκρηκτικής ατμόσφαιρας.

Σχετική Νομοθεσία Π.Δ. 42/2003 που αφορά στις «Ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/92/ΕΚ (ΕΕL 23/57/28-01-2000)».


 

Ασφαλής Διαχείριση Χημικών Ουσιών

Απευθύνεται σε όλους τους εργαζομένους που διαχειρίζονται χημικές ουσίες.

Η εκπαίδευση εστιάζει στην ενημέρωση για τους κινδύνους και τα μέτρα προφύλαξης κατά την χρήση/αποθήκευση χημικών ουσιών ενώ παράλληλα επικεντρώνεται στην χρήση των δελτίων δεδομένων ασφαλείας (MSDS).


 

Ασφάλεια κατά τις ηλεκτρολογικές εργασίες

Απευθύνεται σε όλους τους εργαζομένους που απασχολούνται σε ηλεκτρολογικές εργασίες.

Η εκπαίδευση εστιάζει στην πρόληψη των ατυχημάτων από το ηλεκτρικό ρεύμα, στην εφαρμογή των μέτρων πρόληψης καθώς και στην σωστή αντιμετώπιση ηλεκτροπληξίας.

Σχετική Νομοθεσία Διεθνές πρότυπο ELOT EN 50110, Νόμος 158/75


 

LOCK-OUT / TAG-OUT

Απευθύνεται σε όλους τους εργαζομένους με αρμοδιότητες σχετικά με την κατασεκυή, συντήρηση και χρήση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού.

Η εκπαίδευση εστιάζει στην σημασία της διαδικασίας LO-TO και στην παρουσίαση σχεδιασμένης διαδικασίας ελέγχου, απομόνωσης και επισήμανσης των πηγών ενέργειας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών για την αποφυγή ατυχήματος.


 

Χρήση Περονοφόρου – Παλετοφόρου

Απευθύνεται σε όλους τους εργαζομένους που χειρίζονται περονοφόρα & παλετοφόρα αυτοκινούμενα και μη.

Η εκπαίδευση εστιάζει στις ασφαλείς πρακτικές κατά τον χειρισμό και στην αναγνώριση του κινδύνου από την χρήση τους. Πραγματοποιείται πρακτική εκπαίδευση επί του πεδίου.


 

Ασφαλής Εργασία σε ύψος

Απευθύνεται σε όλους τους εργαζομένους που εκτελούν εργασίες σε ύψος.

Η εκπαίδευση εστιάζει στις βασικές αρχές για ασφαλή εργασία σε ύψος και στην ορθή χρήση των μέσων ατομικής προστασίας.


 

Ασφάλεια και Υγιεινή τροφίμων

Απευθύνεται σε όλους του εργαζομένους σε κάθε επιχείρηση Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, που παράγει, επεξεργάζεται, αποθηκεύει, μεταφέρει – διακινεί τρόφιμα ή ασχολείται με το λιανικό εμπόριο, την διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση, τη ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήριο παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

Η εκπαίδευση εστιάζει στις μεθόδους παραγωγής ασφαλών προιόντων, διασφάλισης ποιότητας και προστασίας του τελικού καταναλωτή (κανονισμός 852/2004 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων).

Το Σύστημα Αυτοελέγχου (HACCP) στις επιχειρήσεις τροφίμων – ποτών είναι Υποχρεωτικό. Το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο & το Συμβούλιο για την Υγιεινή των τροφίμων στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) 852/2004 αλλά και η Ελληνική νομοθεσία, υποχρεώνουν του υπεύθυνους των επιχειρήσεων που με οποιονδήποτε τρόπο παράγουν, εμπορεύονται, διαχειρίζονται ή προσφέρουν τρόφιμα στους καταναλωτές, για την θέσπιση, την εφαρμογή και την τήρηση μιας συνεχούς & μεθοδευμένης σειράς ενεργειών που θα βασίζεται στις αρχές του συστήματος αυτοελέγχου HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points = Ανάλυση Κινδύνων Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου).

Η εκπαίδευση υλοποιείται σε συνεργασία με Χημικό Μηχανικό και ειδικότητα Τεχνολογίας Τροφίμων.