21080 60632, 6971 508477 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 24/7

Σχέδιο Εκκένωσης

  1. Αρχική Σελίδα
  2. /
  3. Σχέδιο Εκκένωσης

Σχέδιο Εκκένωσης και Σχεδιάγραμμα Διαφυγής

Σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 3850/2010, ο εργοδότης οφείλει:


α) Να λαμβάνει, όσον αφορά στις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και την εκκένωση των χώρων από εργαζομένους, τα αναγκαία μέτρα τα οποία θα είναι προσαρμοσμένα στο μέγεθος και στη φύση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και θα λαμβάνουν υπόψη τα άλλα πρόσωπα που είναι παρόντα.
β) Να οργανώνει την κατάλληλη υποδομή και να εξασφαλίζει τις κατάλληλες διασυνδέσεις με αρμόδιες εξωτερικές υπηρεσίες, προκειμένου να αντιμετωπισθούν άμεσα θέματα πρώτων βοηθειών, επείγουσας ιατρικής περίθαλψης, διάσωσης και πυρασφάλειας και
γ) Να ελέγχει τις εγκαταστάσεις και τα μέσα παροχής πρώτων βοηθειών τακτικά, όσον αφορά στην πληρότητα και την ικανότητα χρησιμοποίησής τους.


Επίσης, ο εργοδότης οφείλει να καταρτίσει σχέδιο διαφυγής και διάσωσης από τους χώρους εργασίας, εφόσον απαιτείται από τη θέση, την έκταση και το είδος της εκμετάλλευσης. Το σχέδιο διαφυγής και διάσωσης πρέπει να αναρτάται σε κατάλληλες θέσεις στους χώρους εργασίας. Το σχέδιο πρέπει να δοκιμάζεται τακτικά, με ασκήσεις ή άλλο πρόσφορο τρόπο, ώστε σε περίπτωση κινδύνου ή καταστροφής να μπορούν οι εργαζόμενοι να διασωθούν.


Γενικά, επιβάλλεται η ανάρτηση σχεδιαγραμμάτων διαφυγής και διάσωσης στα κτήρια που η κύρια χρήση τους αναπτύσσεται σε τρεις (3) ή περισσότερους ορόφους και τα οποία έχουν συνολικό θεωρητικό πληθυσμό πάνω από διακόσια (200) άτομα, καθώς και όπου προβλέπεται από τις ειδικές ανά χρήση κτηρίου. Σε κάθε περίπτωση η ύπαρξη και ανάρτηση σχεδιαγράμματος διαφυγής και διάσωσης αποτελεί μια καλή πρακτική για τον χώρο εργασίας. Τα σχεδιαγράμματα και σύμβολα διαφυγής με τις αντίστοιχες πινακίδες πρέπει να είναι σύμφωνα με το πρότυπο ISO 23601: «Safety Identification – Escape and evacuation plan signs», όπως κάθε φορά ισχύει.


Ανάλογα με το είδος του κτηρίου σε ορισμένες διατάξεις γίνεται αναφορά στην υποχρέωση συγκρότησης ομάδας πυροπροστασίας (π.χ. απαίτηση υπάρχει για τις βιομηχανίες – βιοτεχνίες, καθώς και για κάθε χώρο στον οποίο υπάρχει μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο ή αυτόματο σύστημα καταιονισμού, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 14/2014).