21080 60632, 6971 508477 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 24/7

Δημοσίευση Π.Δ.34/2022 (ΦΕΚ Α΄ 93) – Εναρμόνιση με την οδηγία 2019/18321/ΕΕ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)

Στο ΦΕΚ Α΄ 93/13.05.2022 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το Προεδρικό Διάταγμα 34/2022, που εκδόθηκε με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των κατά περίπτωση συναρμοδίων Υπουργών, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων. Με το ΠΔ 34/2022 πραγματοποιείται η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2019/1832/ΕΕ. Με το ΠΔ…

Περισσότερα ›