Όροι και Προϋποθέσεις για την διαδικασία παραλαβής-παράδοσης υγραερίου

Με απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με αρ. πρωτ. Α. 1001/31-12-2020, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Β; 40/12-1-2021, θέτει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διαδικασία παραλαβής και παράδοσης των υγραερίων καθώς και τη διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτών.

Συνοπτικά οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων παραληπτών χύμα υγραερίου (Άρθρο 5) είναι:

  • Να υποβάλουν στο αρμόδιο Τελωνείο:

Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα IV της Απόφασης, στην οποία δηλώνεται ότι είστε παραλήπτες χύμα υγραερίου, να περιγράφετε αναλυτικά τη χρήση του και ότι αυτό δεν θα χρησιμοποιηθεί για άλλη από την προβλεπόμενη χρήση.

Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού αναφορικά με τη χωρητικότητα της δεξαμενής, τον πίνακα ογκομέτρησης.

Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού από την οποία προκύπτει η ωριαία κατανάλωση του λέβητα για τους παραλήπτες υγραερίου θέρμανσης και άλλων χρήσεων ή η ωριαία κατανάλωση κινητήρων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά εντός των εγκαταστάσεων τους για εμπορική, βιομηχανική ή βιοτεχνική χρήση.

Κατάσταση με τα ιδιόκτητα ή μισθωμένα οχήματα της επιχείρησης καθώς και το είδος καυσίμου που χρησιμοποιείται για την κίνηση αυτών, εφόσον υφίστανται.

Σε περίπτωση μεταβολής των ανωτέρω στοιχείων, υποβάλλεται εντός πέντε εργάσιμων ημερών, νέα βεβαίωση ή κατάσταση, κατά περίπτωση.

  • Να τηρούν σε ηλεκτρονική μορφή βιβλίο αποθήκης, παρακολουθώντας το απόθεμα του υγραερίου με τις παραλαβές και τις σχετικές καταναλώσεις.

Η εφαρμογή των παραπάνω ορίζεται σε 1 μήνα από την δημοσίευση του ΦΕΚ (12/1/21) για την τήρηση του βιβλίου αποθήκης και 3 μήνες για όλα τα υπόλοιπα.