Νέος Κανονισμός για τα MSDS

Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής της 18ης Ιουνίου 2020 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH). Ο κανονισμός αφορά τις προδιαγραφές για τα δελτία δεδομένων ασφαλείας και τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2020. Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας με βάση τον προηγούμενο κανονισμό επιτρέπεται να διατίθενται έως 31 Δεκεμβρίου 2022.