21080 60632, 6971 508477 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 24/7

Κανόνες Τήρησης Αποστάσεων

Εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. στις 26 Ιουλίου 2020 με ισχύ εώς 4 Αυγούστου 2020 ως επικαιροποίηση των Κανόνων Τήρησης Αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Περισσότερα ›

Κανόνες Τήρησης Αποστάσεων

Εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. στις 11 Ιουλίου 2020 με ισχύ εώς 26 Ιουλίου 2020 ως επικαιροποίηση των Κανόνων Τήρησης Αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Περισσότερα ›

Κανόνες Τήρησης Αποστάσεων

Εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. στις 07 Ιουλίου 2020 ως επικαιροποίηση των Κανόνων Τήρησης Αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Περισσότερα ›

Νέος Κανονισμός για τα MSDS

Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής της 18ης Ιουνίου 2020 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH). Ο κανονισμός αφορά τις προδιαγραφές για τα δελτία δεδομένων ασφαλείας και τίθεται σε εφαρμογή από…

Περισσότερα ›

ADR | RID

Δημοσιεύθηκε η 1η έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Ατυχημάτων κατά την Οδική και Σιδηροδρομική Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων σύμφωνα με τους Κανονισμούς ADR/RID : Το Σχέδιο έχει τους κάτωθι στόχους: • να προσδιορίσει τους ρόλους και τις αρμοδιότητες, καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας όλων των φορέων που εμπλέκονται στη δρομολόγηση δράσεων πολιτικής προστασίας…

Περισσότερα ›