21080 60632, 6971 508477 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 24/7

Τεχνικός Ασφαλείας Πλοίου

Ως πλοίο ορίζεται ένα θαλάσσιο μεταφορικό μέσο που μεταφέρει αγαθά ή / και ανθρώπους. Τα πλοία μπορούν να διαχωριστούν σε κατηγορίες σύμφωνα με το είδος μεταφοράς , τον προορισμό τους, το υλικό κατασκευής τους (Ξύλινα, μεταλλικά ή μεικτής κατασκευής) και το μέσο προώσεως (Μηχανοκίνητα, ιστιοφόρα, κωπήλατα η ρυμουλκούμενα).Ο βασικότερος τρόπος διαχωρισμού και κατηγοριοποίησης γίνεται με…

Περισσότερα ›

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 4958/Β/7-8-2023) η ΚΥΑ, η οποία ενισχύει το πλέγμα προστασίας των εργαζομένων στη διανομή (delivery).

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται τα πιστοποιητιά και τα προβλεπόμενα λοιπά έγγραφα που οφείλει να διαθέτει ο εργοδότης σχετικά με την ορθή χρήση και συντήρηση των οχημάτων, του είδους και των προδιαγραφών του εξοπλισμού προστασίας των εργαζομένων στη διανομή (delivery), καθώς και της πρότυπης γραπτής εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου για τις ανωτέρω δραστηριότητες.

Περισσότερα ›

Δημοσίευση Π.Δ.34/2022 (ΦΕΚ Α΄ 93) – Εναρμόνιση με την οδηγία 2019/18321/ΕΕ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)

Στο ΦΕΚ Α΄ 93/13.05.2022 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το Προεδρικό Διάταγμα 34/2022, που εκδόθηκε με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των κατά περίπτωση συναρμοδίων Υπουργών, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων. Με το ΠΔ 34/2022 πραγματοποιείται η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2019/1832/ΕΕ. Με το ΠΔ…

Περισσότερα ›

Κανονισμός Εργασίας και Πολιτική για Βία και Παρενόχληση

Εγκύκλιος 18547- 25/02/2022 του Υπουργείου Εργασίας με την οποία περιγράφονται οι υποχρεώσεις των εταιριών για την υποβολή προς κύρωση Κανονισμών Εργασίας προσωπικού η οποία θα περιλαμβάνει και την Πολιτική σχετική με την Βία και Παρενόχληση. Ο Κανονισμός Εργασίας καταρτίζεται μονομερώς από τον εργοδότη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3789/1957 σε συνδυασμό με το άρθρο 11…

Περισσότερα ›

Εργασιακός Νόμος 4808/2021

Με τον  νέο Εργασιακό  νόμο 4808/2021, κυρώνεται η σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας «Για την εξάλειψη της Βίας και της Παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας». Σύμφωνα με τον νέο νόμο έχουν προκύψει νέες υποχρεώσεις που θα πρέπει ο Εργοδότης να εφαρμόσει. 

Περισσότερα ›