21080 60632, 6971 508477 ΔΕΥ-ΠΑΡ 9:00 - 21:00

Νέος Κανονισμός για τα MSDS

Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής της 18ης Ιουνίου 2020 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH). Ο κανονισμός αφορά τις προδιαγραφές για τα δελτία δεδομένων ασφαλείας και τίθεται σε εφαρμογή από…

Read More ›